Tenslotte legt het college, na afloop van het jaar, eindverantwoording af en wordt de balans opgemaakt. Het is ieder jaar weer spannend of de gemeente op de ramingen in de begroting geld overhoudt of tekort komt. Schommelingen in dit jaarresultaat vangt de gemeente op binnen de algemene reserve.

De jaarstukken bevatten meer dan alleen een overzicht van het jaarresultaat. Ook heeft de gemeente een balans met activa en passiva. Hier zie je de vermogenspositie van de gemeente. Wat zijn de eigendommen waard, hoeveel geld staat er op de bank, hoeveel schulden heeft de gemeente en hoeveel reservepotjes heeft de gemeente.