Wat is het?

De schoolkeuze voor uw kind is een vrije keuze. Vervoer hierheen mag die keuze niet is de weg staan. In sommige situaties kunt u een vervoersvoorziening aanvragen bij de gemeente.

Vraag direct uw vergoeding aan

Krijgt u al een vergoeding, en wilt u deze verlengen?

Direct naar het formulier Verlengen aanvraag leerlingenvervoer 

Hoe werkt het?

Leerlingenvervoer is er voor kinderen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

De gemeente beoordeelt aan de hand van de Verordening Leerlingenvervoer of een leerling in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

Voor het basisonderwijs geldt hierbij een kilometergrens van 6 km. Uitgangspunt is bekostiging van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets. Wanneer het inkomen meer bedraagt dan €24.300,- (dit bedrag wordt m.i.v. 1 januari 2014 jaarlijks aangepast) wordt slechts bekostiging verstrekt voor zover de kosten van het vervoer de kosten van het openbaar vervoer over 6 km te boven gaan.

Voor voortgezet onderwijs geldt dat slechts aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening als de leerling wegens handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer is aangewezen, dan wel vanwege handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kan maken.

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Dit kunt u digitaal doen via het formulier op onze website. Dit formulier moet volledig en naar waarheid ingevuld worden. Eventuele gevraagde verklaringen (medische of financiële) stuurt u gelijktijdig mee.

Liever niet digitaal? Neem dan contact op met de gemeente via 040 224 1400.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

De Verordening Leerlingenvervoer 2021 is te raadplegen op deze website