Verkeer is een veel besproken onderwerp onder de inwoners van de gemeente Heeze-Leende. We ervaren de voordelen van een ligging nabij de snelwegen en natuurgebieden. Dit heeft echter ook zijn beperkingen. In het verleden zijn er veel besluiten genomen die te maken hebben met verkeer, denk hierbij aan de aanleg van de Randweg, Samen mee naar de A2 en de Centrale As. De gemeente beschikt echter niet over één integraal beleidsplan. Daarom is er nu een mobiliteitsplan opgesteld.

Inhoud mobiliteitsplan

Dit mobiliteitsplan brengt alle mobiliteitsvraagstukken die spelen in onze gemeente samen tot één integraal mobiliteitsplan. Ook zijn de nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit opgenomen. Er is een compact beleidsplan opgesteld om te zorgen voor een betrouwbare bereikbaarheid voor het sociaal en economisch functioneren van de gemeente Heeze-Leende, rekening houdend met de aspecten verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Om dit te bereiken is ook een uitvoeringsprogramma samengesteld dat onderdeel uitmaakt van het plan.

Totstandkoming mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan is in samenwerking met inwoners en belanghebbenden tot stand gekomen. Ruim 1.100 inwoners vulden de mobiliteitsenquête in, voordat we begonnen met het opstellen van dit plan. Vervolgens zijn er brede bijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerde en betrokken inwoners, dorpsraden, ouderenorganisatie en ondernemersverenigingen.

De resultaten van de enquête liggen, samen met bestaand beleid en een analyse van feiten en cijfers op gebied van mobiliteit, aan de basis van de situatieschets. Die schets toont de belangrijkste aandachtspunten en opgaven op het gebied van mobiliteit in Heeze-Leende. Op basis van de situatieschets en hoofdlijnen is er verder gewerkt aan het wensbeeld en maatregelenplan. Het wensbeeld mobiliteit 2040 omvat de uitwerking van de acht hoofdlijnen van dit mobiliteitsplan en schept het kader voor de aanpak in Heeze-Leende. Het wensbeeld mobiliteit 2040 bestaat uit netwerken voor de voetganger, fiets, openbaar vervoer en het gemotoriseerd verkeer (auto- en vrachtverkeer). Daarnaast omvat het wensbeeld ook een niet-infrastructurele component rond gedrag en verduurzaming.

Besluitvorming

Het concept mobiliteitsplan 2040 “leefbaar, veilig en bereikbaar” heeft eind 2022 ter inzage gelegen. Tijdens de inzageperiode zijn 13 reacties binnengekomen. Dit is inclusief de inbreng van de raadsfracties tijdens de behandeling van het concept mobiliteitsplan in de raadvergadering. Dit heeft geleid tot enkele tekstuele aanpassingen in het plan. De reacties zijn samengevat in de Nota van beantwoording. Maandag 22 mei 2023 heeft de gemeenteraad het mobiliteitsplan vastgesteld. Onderstaand is de hoofdrapportage, achtergrondrapportage en Nota van beantwoorden te downloaden.