Ontwerp Omgevingsvisie

Sinds 2019 is via een uitgebreid participatietraject gewerkt aan een ontwerp Omgevingsvisie. In september 2022 willen we de ontwerp Omgevingsvisie aan de gemeenteraad voorleggen met als voorstel om hem voor voorlopig vast te stellen en voor inspraak vrij te geven. Als hiermee ingestemd wordt, vindt de inspraakronde komend najaar plaats. De ontwerp Omgevingsvisie kunt u hier downloaden.

Omgevingsvisie Heeze-Leende: werk in uitvoering

De omgevingsvisie is een heel belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie legt de gemeente namelijk haar ambities en de ontwikkelingsrichting voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. In de omgevingsvisie wordt dus bepaald hoe we willen dat Heeze-Leende er over een paar decennia uit gaat zien. Daarbij moet je breed denken; dus niet alleen hoe de dorpen en het buitengebied eruit moeten zien, maar ook het sociale karakter van de gemeenschap en hoe gemeenschap en gemeente met elkaar willen samenwerken.

Proces tot nu toe

Om tot deze omgevingsvisie te komen, gaan we daarom niet over één nacht ijs. Tot nu toe zijn de volgende stappen doorlopen:

  1. In de zomer van 2019 zijn we gestart met de omgevingsvisie. De eerste stap was het verzamelen van informatie over de huidige situatie van de fysieke leefomgeving in Heeze-Leende. Dus wat is goed en wat kan beter?
  2. Daarna zijn we op zoek gegaan naar de grote vraagstukken voor de komende jaren in onze leefomgeving. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties, andere overheden en inwoners. Op 30 november 2019 ging de omgevingstour langs de kernen Heeze, Leende en Sterksel om inwoners te vragen naar de opgaven die zij zien voor de gemeente en ideeën om mee te geven bij het opstellen van de omgevingsvisie.
  3. Met deze informatie is in 2020 de 1e koers bepaald. Deze koers is toegelicht in het volgende filmpje: Naar een omgevingsvisie voor Heeze-Leende (Youtube) Deze film is gemaakt als uitleg bij de enquête die in april 2021 gehouden is om inwoners te vragen wat ze van de 1e koers vonden. Een aantal zaken uit die film zijn dus inmiddels achterhaald.
  4. In april 2021 is de enquête over de 1e koers gehouden. Aan de enquête hebben 349 inwoners deelgenomen en er werden ruim 700 reacties gegeven op de open vragen die in de enquête en op de website gesteld werden. Op Uitkomsten enquête kunt u een samenvatting van de uitkomsten van de enquête bekijken.
  5. Met de informatie die in de vorige stappen verzameld is, is medio 2021 een 1e concept van de omgevingsvisie opgesteld. Deze concept versie kunt u bekijken via: 1e Concept omgevingsvisie

Samenwerking dorpsraden

Niet alleen de gemeente denkt na over de toekomst van de fysieke leefomgeving. Ook dorpsraad Leende, Kernraad Leenderstrijp en dorpsraad Sterksel hebben dit gedaan. Eind 2021/begin 2022 rondden ze alle drie een omgevingsvisie voor de eigen kern af. Deze dorpsvisies zitten bomvol waardevolle doelen en ambities die ook in de gemeentelijke omgevingsvisie thuishoren. Een gemeentelijke omgevingsvisie moet namelijk een vertaling zijn van hoe inwoners hun toekomst zien. Dorpsraden en gemeente hebben daarom begin 2022 afgesproken om samen te gaan werken aan een 2e concept van de gemeentelijke omgevingsvisie.

Dorpsraden en gemeente hebben samen een projectteam gevormd. Het projectteam heeft inmiddels de inhoudelijke verschillen tussen de dorpsvisies en het concept van de gemeentelijke omgevingsvisie in beeld gebracht. In maart t/m mei 2022 worden deze verschillen en de daarbij aangereikte verbetervoorstellen stuk voor stuk heroverwogen.

Planning

De planning is dat het projectteam in de 2e helft van mei 2022 een 2e concept van de gemeentelijke omgevingsvisie klaar heeft. Deze versie wordt dan met het gemeentebestuur besproken om hem daarna aan inwoners te presenteren. We hopen dit voor de zomer 2022 te kunnen doen. Daarna gaat de omgevingsvisie het besluitvormingstraject in. Een terinzagelegging van een ontwerp Omgevingsvisie, waarbij de inwoners op het concept kunnen reageren,  maakt onderdeel uit van het besluitvormingstraject.

En dan?

Als de omgevingsvisie vastgesteld is door de gemeenteraad, zijn de ambities en ontwikkelingsrichting voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn bepaald. Deze opgaven worden daarna vertaald naar concrete doelen in omgevingsplannen. In een omgevingsplan komen de regels die gelden voor de fysieke leefomgeving. Deze regels zitten nu nog in verschillende regelgeving, zoals bestemmingsplan, milieuwetgeving en activiteitenbesluit. Gemeente Heeze-Leende heeft ervoor gekozen om te beginnen met een omgevingsplan voor de bebouwde kom van Sterksel. De ervaring die daarbij opgedaan wordt, wordt gebruikt bij het bepalen van de aanpak van de omgevingsplannen van de andere kernen, die in de jaren daarna gemaakt worden.

Het gaat dus nog een flink aantal jaren duren voordat heel de gemeente een nieuw omgevingsplan heeft. En ook dan zijn we nog niet klaar. Bij het opstellen en werken met de omgevingsplannen gaan we zeker dingen ontdekken die in de praktijk anders blijken te zijn dan wat we nu denken en/of waar de samenleving anders tegenaan is gaan kijken. Daarom gaat de gemeente de Omgevingsvisie regelmatig actualiseren, waardoor we ons beleid en de uitvoering daarvan gegarandeerd up-to-date houden.