De afgelopen jaren heeft de gemeente Heeze-Leende samen met haar partners, intensief gewerkt aan een gemeentelijke Omgevingsvisie. In deze Ontwerp Omgevingsvisie is het toekomstbeeld voor Heeze-Leende uitgewerkt. Het is dus een belangrijk document dat mede gaat bepalen hoe Heeze-Leende er over 20 jaar zal uitzien. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om van inwoners te horen of zij zich in dit toekomstbeeld herkennen.

De komende tijd ligt de Ontwerp Omgevingsvisie daarom ter inzage. Inwoners, (belangen)verenigingen, ondernemers en anderen kunnen de Ontwerp Omgevingsvisie bekijken en hebben de mogelijkheid om schriftelijk te laten weten wat ze van de voorstellen uit de visie vinden. Ook kunnen verbetervoorstellen worden ingediend. Alle reacties dienen vóór 2 december 2022 bij de gemeente binnen te zijn.

Van 21 oktober 2022 t/m 1 december 2022 is de Ontwerp Omgevingsvisie te bekijken op https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/(externe link). Hier is de ontwerpvisie op perceelniveau te bekijken. Omdat wij gemerkt hebben dat deze website soms hapert, is de ontwerpvisie ook te bekijken via deze link. En een afgedrukte versie van de ontwerpvisie is in te zien in de hal van het gemeentehuis en de bibliotheekvestigingen in Heeze, Leende en Sterksel.

Reageren?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw reactie naar de gemeente sturen. Stuur uw reactie bij voorkeur per email naar r.lavrijsen@heeze-leende.nl. Als u hem liever per post stuurt, dan graag sturen naar:

Gemeente Heeze-Leende
t.a.v. Ron Lavrijsen
Postbus 10.000
5590 GA Heeze

Inloopmarkt

Op 3 november van 16.00 tot 21.00 uur organiseert de gemeente een inloopmarkt over de Ontwerp Omgevingsvisie. U bent van harte welkom in de foyer van dorpshuis ’t Perron (schoolstraat 48 Heeze) met uw vragen over de Omgevingsvisie of om een toelichting te krijgen op de visie. Het is een inloopmarkt, dus loop gerust even binnen wanneer het u het beste schikt.

Moties, amendementen en betogen

Tijdens het Rondetafelgesprek van 5 september 2022 en de raadsvergadering van 19 september 2022 heeft de gemeenteraad de Ontwerp Omgevingsvisie uitgebreid besproken en ingestemd met het ter inzage voorleggen van de ontwerp Omgevingsvisie. In aanloop naar de raadsvergadering zijn diverse moties en amendementen ingediend. Op één amendement na, zijn deze niet in stemming gebracht. De gemeenteraad heeft verzocht om deze moties en amendementen wel mee ter inzage te leggen, net als de betogen.

De moties en amendementen zijn toegevoegd aan de afgedrukte versie van de ontwerpvisie die in te zien is in de hal van het gemeentehuis en de bibliotheekvestigingen in Heeze, Leende en Sterksel. Van 2 raadsfracties zijn de betogen ontvangen. Deze zijn ook aan de afgedrukte versies toegevoegd.

Verder zijn de debatten, inspreeknotities, schriftelijke vragen met antwoorden en ingediende moties & amendementen te raadplegen via de volgende links:

- Rondetafelgesprek: https://heezeleende.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c4b7b997-ed0c-43af-aabc-213058c7b40a(externe link) (agendapunt 5).
- Raadsvergadering: https://heezeleende.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/43b0731e-fc24-462c-a7be-c4f35b2ba46f(externe link) (agendapunt 5.1 en 10.1).

Ontwerp Omgevingsvisie Heeze-Leende ter inzage

Ontwerp Omgevingsvisie

Sinds 2019 is via een uitgebreid participatietraject gewerkt aan een ontwerp Omgevingsvisie. In september 2022 willen we de ontwerp Omgevingsvisie aan de gemeenteraad voorleggen met als voorstel om hem voor voorlopig vast te stellen en voor inspraak vrij te geven. Als hiermee ingestemd wordt, vindt de inspraakronde komend najaar plaats. De ontwerp Omgevingsvisie kunt u hier downloaden.

Omgevingsvisie Heeze-Leende: werk in uitvoering

De omgevingsvisie is een heel belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie legt de gemeente namelijk haar ambities en de ontwikkelingsrichting voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. In de omgevingsvisie wordt dus bepaald hoe we willen dat Heeze-Leende er over een paar decennia uit gaat zien. Daarbij moet je breed denken; dus niet alleen hoe de dorpen en het buitengebied eruit moeten zien, maar ook het sociale karakter van de gemeenschap en hoe gemeenschap en gemeente met elkaar willen samenwerken.

Proces tot nu toe

Om tot deze omgevingsvisie te komen, gaan we daarom niet over één nacht ijs. Tot nu toe zijn de volgende stappen doorlopen:

  1. In de zomer van 2019 zijn we gestart met de omgevingsvisie. De eerste stap was het verzamelen van informatie over de huidige situatie van de fysieke leefomgeving in Heeze-Leende. Dus wat is goed en wat kan beter?
  2. Daarna zijn we op zoek gegaan naar de grote vraagstukken voor de komende jaren in onze leefomgeving. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties, andere overheden en inwoners. Op 30 november 2019 ging de omgevingstour langs de kernen Heeze, Leende en Sterksel om inwoners te vragen naar de opgaven die zij zien voor de gemeente en ideeën om mee te geven bij het opstellen van de omgevingsvisie.
  3. Met deze informatie is in 2020 de 1e koers bepaald. Deze koers is toegelicht in het volgende filmpje: Naar een omgevingsvisie voor Heeze-Leende(externe link) (Youtube) Deze film is gemaakt als uitleg bij de enquête die in april 2021 gehouden is om inwoners te vragen wat ze van de 1e koers vonden. Een aantal zaken uit die film zijn dus inmiddels achterhaald.
  4. In april 2021 is de enquête over de 1e koers gehouden. Aan de enquête hebben 349 inwoners deelgenomen en er werden ruim 700 reacties gegeven op de open vragen die in de enquête en op de website gesteld werden. Op Uitkomsten enquête kunt u een samenvatting van de uitkomsten van de enquête bekijken.
  5. Met de informatie die in de vorige stappen verzameld is, is medio 2021 een 1e concept van de omgevingsvisie opgesteld. Deze concept versie kunt u bekijken via: 1e Concept omgevingsvisie

Samenwerking dorpsraden

Niet alleen de gemeente denkt na over de toekomst van de fysieke leefomgeving. Ook dorpsraad Leende, Kernraad Leenderstrijp en dorpsraad Sterksel hebben dit gedaan. Eind 2021/begin 2022 rondden ze alle drie een omgevingsvisie voor de eigen kern af. Deze dorpsvisies zitten bomvol waardevolle doelen en ambities die ook in de gemeentelijke omgevingsvisie thuishoren. Een gemeentelijke omgevingsvisie moet namelijk een vertaling zijn van hoe inwoners hun toekomst zien. Dorpsraden en gemeente hebben daarom begin 2022 afgesproken om samen te gaan werken aan een 2e concept van de gemeentelijke omgevingsvisie.

Dorpsraden en gemeente hebben samen een projectteam gevormd. Het projectteam heeft inmiddels de inhoudelijke verschillen tussen de dorpsvisies en het concept van de gemeentelijke omgevingsvisie in beeld gebracht. In maart t/m mei 2022 worden deze verschillen en de daarbij aangereikte verbetervoorstellen stuk voor stuk heroverwogen.

Planning

De planning is dat het projectteam in de 2e helft van mei 2022 een 2e concept van de gemeentelijke omgevingsvisie klaar heeft. Deze versie wordt dan met het gemeentebestuur besproken om hem daarna aan inwoners te presenteren. We hopen dit voor de zomer 2022 te kunnen doen. Daarna gaat de omgevingsvisie het besluitvormingstraject in. Een terinzagelegging van een ontwerp Omgevingsvisie, waarbij de inwoners op het concept kunnen reageren,  maakt onderdeel uit van het besluitvormingstraject.

En dan?

Als de omgevingsvisie vastgesteld is door de gemeenteraad, zijn de ambities en ontwikkelingsrichting voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn bepaald. Deze opgaven worden daarna vertaald naar concrete doelen in omgevingsplannen. In een omgevingsplan komen de regels die gelden voor de fysieke leefomgeving. Deze regels zitten nu nog in verschillende regelgeving, zoals bestemmingsplan, milieuwetgeving en activiteitenbesluit. Gemeente Heeze-Leende heeft ervoor gekozen om te beginnen met een omgevingsplan voor de bebouwde kom van Sterksel. De ervaring die daarbij opgedaan wordt, wordt gebruikt bij het bepalen van de aanpak van de omgevingsplannen van de andere kernen, die in de jaren daarna gemaakt worden.

Het gaat dus nog een flink aantal jaren duren voordat heel de gemeente een nieuw omgevingsplan heeft. En ook dan zijn we nog niet klaar. Bij het opstellen en werken met de omgevingsplannen gaan we zeker dingen ontdekken die in de praktijk anders blijken te zijn dan wat we nu denken en/of waar de samenleving anders tegenaan is gaan kijken. Daarom gaat de gemeente de Omgevingsvisie regelmatig actualiseren, waardoor we ons beleid en de uitvoering daarvan gegarandeerd up-to-date houden.