Wat is het?

Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

 • zandwinning;
 • waterberging;
 • natuurontwikkeling.

Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig.

Hoe werkt het?

De voorwaarden om een ontgrondingsvergunning te krijgen zijn onder andere:

 • de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan;
 • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

Geen vergunning nodig

Voor de volgende werkzaamheden in de bodem hoeft u geen vergunning aan te vragen:

 • aanleg en onderhoud van watergangen (niet breder dan 15 meter en niet dieper dan 3 meter)
 • normale werkzaamheden voor land-, tuin- of bosbouw
 • het planten en rooien van bomen, struiken of andere gewassen
 • bouwen van bouwwerken
 • onderhouden of opruimen van bouwwerken, kelders, graven
 • boren in de grond
 • opruimen van buizen, palen en kabels
 • maken, onderhouden of opruimen van waterputten, reservoirs, bassins en soortgelijke werken

Wat moet ik doen?

 • Bespreek uw plannen eerst met de gemeente. De gemeente kan u vertellen wie de beheerder is van de bodem die u wilt afgraven. Dit kan Rijkswaterstaat zijn of de provincie.
 • Daarna vraagt u de vergunning aan bij de beheerder. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen maar moet u alleen een melding doen.
 • De beheerder maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit besluit is te bekijken bij de gemeente. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geef dan aan waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Heeft een bedrijf een aanvraag ingediend, dan kunt u hier ook zelf een bedenking tegen indienen, bijvoorbeeld als u schade lijdt door de ontginning. Uw mogelijke schade wordt bij de afweging meegewogen.

Bent u het niet eens met een voorgenomen ontgronding, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Wat heb ik nodig?

U geeft de volgende informatie aan bij uw aanvraag:

 • soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres);
 • hoeveelheid en diepte van de ontgronding;
 • soort materiaal dat u gaat afgraven;
 • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur;
 • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar.

Aanvullende informatie

 • Voor ontgrondingen in de Noordzee en in de ‘natte gedeelten’ van de rivierbedding moet een vergunning bij Rijkswaterstaat worden aangevraagd.
 • Voor ontgrondingen in rijkswateren moet u een ontgrondingsvergunning aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Schadevergoeding

Als u schade hebt door het afgeven, wijzigen of intrekken van een ontgrondingsvergunning, dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U kunt de schadevergoeding aanvragen bij de instantie die de ontgrondingsvergunning heeft afgegeven, gewijzigd of ingetrokken.