Onttrekken en lozen van grondwater bij bronbemalingen

Wat is het?

Onder het begrip 'bronbemaling' wordt verstaan: Grondwateronttrekking, gericht op het 'in den droge' uitvoeren van bouwactiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan het bouwen van kelders, aanleg van funderingen voor woningen, parkeergarages, de aanleg van riolering etc.

Het onttrekken en lozen van grondwater is veelal aan regels gebonden. Op landelijk niveau zijn deze regels vastgelegd in de Grondwaterwet. Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning op basis van de Grondwaterwet benodigd. In een verordening kan de provincie bepaalde gevallen van het onttrekken van grondwater vrijstellen van die vergunningplicht. Deze regels zijn voor de provincie Noord-Brabant opgenomen in de Verordening Waterhuishouding Noord-Brabant. In die verordening zijn ook zogenaamde 'functiegebieden' aangewezen, waarvoor een strenger regime geldt dan voor de rest van de provincie. In die gebieden is elke grondwateronttrekking vergunningplichtig. De functiegebieden zijn aangegeven op kaarten die u bij de provincie, de gemeenten en waterschappen kunt raadplegen.

Voor een bronbemaling binnen een grondwaterbeschermingsgebied geldt daarnaast dat een ontheffing c.q. vergunning op grond van de Wet bodembescherming nodig is van de provincie of de desbetreffende gemeente. Grondwaterbeschermingsgebieden zijn aangegeven op de kaarten bij de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant. Ook deze kaarten kunt u bij de provincie, de gemeenten en waterschappen raadplegen.

Indien u voornemens bent grondwater te onttrekken binnen Grondwaterbeschermingsgebieden dient u vooraf contact op te nemen met bureau Bodembeheer Landelijk Gebied van de provincie (073­6812669).

Voorafgaand aan het lozen van bronneringswater dient u toestemming te hebben van de betreffende overheidsinstantie(s).

Hoe werkt het?

De Grondwaterwet stelt een vergunning verplicht, tenzij dat volgens de provinciale verordening niet nodig is. Bij bronbemalingen kunnen daarom de volgende situaties gelden:

 • vergunningsplicht
 • vrijstelling
 • meldingsplicht overeenkomstig Algemene regels

Vergunningsplicht

De vergunningsplicht op grond van de Grondwaterwet geldt voor elke bronbemaling waarvoor de vergunningplicht niet is uitgezonderd in de Verordening Waterhuishouding Noord-Brabant.

Voor vergunningsplichtige projecten moet een procedure worden doorlopen. Te allen tijde dient voorafgaand aan het project contact te worden opgenomen met het bureau Grondwater van de provincie (073-6808092). Via vooroverleg zal de provincie beoordelen in hoeverre mogelijkheden zijn onderzocht om via toepassing van alternatieve bouwtechnieken, optimalisatie van bemalingstechnieken en retourbemaling de omvang van de onttrekking te minimaliseren en effecten naar de omgeving tegen te gaan. Voor een vergunning in het kader van de Grondwaterwet geldt een maximale proceduretijd van 8 maanden.

Vrijstelling

Een vrijstelling geldt voor een bronbemaling buiten een functiegebied die:

 • niet dieper plaatsvindt dan 30 meter beneden maaiveld en
 • niet meer dan 10m3 per uur bedraagt.

Meldingsplicht overeenkomstig Algemene Regels

De wat kleinere bronbemalingen kunnen onder het systeem van Algemene regels vallen. Dan is er geen vergunning meer vereist. Deze bronbemalingen moeten bij de provincie worden gemeld. Deze Algemene regels gelden voor bronbemalingen als:

 • hij niet is vrijgesteld en
 • hij plaatsvindt buiten de functiegebieden en
 • de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 50.000 m3 per maand en . de onttrekking niet langer dan 6 maanden duurt.

Meldingsplichtige bronbemalingen dienen 4 weken voor de start van de onttrekking te worden gemeld. Hiervoor dient een speciaal formulier te worden gebruIkt dat kan worden aangevraagd bij bureau Grondwater van de provincie (073-6808092). Deze melding zal door bureau Grondwater worden getoetst waarna u een bericht van ontvangst van de melding wordt toegezonden. Bij deze ontvangstbevestiging wordt u medegedeeld aan welke algemene regels u moet voldoen. Daarbij moeten de Richtlijnen bemalingen en de Richtlijnen putten in acht worden genomen.

Wat moet ik doen?

Indien u voornemens bent het onttrokken grondwater te lozen dient u contact op te nemen met de volgende overheidsinstanties.

 • De Waterkwaliteitsbeheerder (meestal waterschap, soms Rijkswaterstaat); zowel bij het lozen op oppervlaktewater als op de riolering, in verband met een mogelijke lozingsvergunning en de heffing;
 • De Waterkwantiteitsbeheerder (meestal waterschap, soms Rijkswaterstaat); alleen bij het lozen op oppervlaktewater, in verband met een mogelijke vergunning in verband met peilbeheer;
 • De beheerder van de riolering (meestal gemeente); alleen bij het lozen op de riolering in verband met de capaciteit van de riolering;
 • De provincie en/ of de gemeente; bij het lozen op of in de bodem.

Voorafgaand aan het lozen dient u toestemming te hebben van de betreffende overheidsinstantie(s).