De Kapelstraat en de Jan Deckersstraat in Heeze zijn het hart van Heeze. Er wordt gewoond, gewinkeld en gerecreëerd. Ondanks de aanleg van de randweg, gaat er nog veel doorgaand verkeer door het centrum.

In juni hebben we twee drukbezochte informatieavonden gehad. We hebben de aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken en er was gelegenheid voor vragen en reacties. Tijdens de gesprekken zijn veel knelpunten gehoord die vaak al eerder genoemd zijn. Met name het niet naleven van het vrachtwagenverbod, snelheid en doorgaand verkeer werden genoemd. Een aantal ervan kunnen wellicht een bijdrage leveren aan het zo gewenste autoluwe centrum.

Testfase voorbereiding

Inmiddels zijn we bezig om een aantal suggesties die tijdens de bijeenkomsten aangedragen zijn, om te zetten in scenario’s om die vervolgens te gaan testen. Ook de twee scenario’s die tijdens de informatieavonden gepresenteerd zijn, worden getest (namelijk de geplande maatregelen en wellicht uiteindelijk de één-richtingvariant).

Plan van aanpak naar de gemeenteraad

Op 15 januari leggen we een plan van aanpak voor aan de gemeenteraad waarin alle stappen worden gepresenteerd. De stukken zijn al te vinden op onze website: voorstel aan gemeenteraad. Uiteraard zal hierover nog uitvoerig worden gecommuniceerd.

Ronde Tafel Gesprek

Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt er op 11 december een Ronde Tafel Gesprek plaats. Je kunt gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken in deze vergadering. Zie voor meer informatie onze website: spreekrecht rondetafelgesprek.

Nu en in 2024 gefaseerd testen

In 2024 gaan we in eerste instantie aan de slag met experimenten om het doorgaand verkeer in het centrum van Heeze te weren. Hierbij kun je denken aan het plaatsen van bloembakken of andere versmallingen op strategische plaatsen.

Maar ook nu in 2023 starten we met maatregelen. Denk daarbij aan bebording (30 km per uur, verboden voor vrachtverkeer) en het gelijkwaardig maken van kruisingen.

Als laatste willen we dan eventueel later in 2024 de éénrichtingsvariant gaan testen. Bij dit scenario betekent ‘éénrichting’ dat het centrum van Heeze voor één rijrichting wordt afgesloten. Alle maatregelen die we nemen worden gemonitord en geëvalueerd. Wij houden de inwoners daarvan op de hoogte.

Samen op weg met inwoners en ondernemers

Als onderdeel van de experimenten en testfase doen we ook een beroep op onze inwoners en ondernemers om zoveel mogelijk de Jan Deckerstraat/Kapelstraat te mijden met auto of vrachtauto. Er zijn namelijk alternatieve routes en vervoersmiddelen voorhanden. Het idee is om middels een convenant afspraken hierover te maken. Het is tenslotte een project van ons samen. De bedoeling is dat we dit jaar al met deze intentieverklaringen starten. Meer informatie hierover volgt nog.

Meer informatie over de herinrichting vind je op onze webpagina herinrichtging Kapelstraat en Jan Deckersstraat