Inwoners van Heeze-Leende kunnen inspreken over een inhoudelijk onderwerp (raadsvoorstel)  dat op de agenda van het Ronde Tafel Gesprek staat. Voor het spreekrecht gelden enkele spelregels:

  1. U kunt zich voor het spreekrecht aanmelden bij de griffie van de gemeente Heeze-Leende, bij voorkeur 48 uur van te voren. Aanmelding kan zowel per email als telefonisch: e.daamen-v.lieshout@heeze-leende.nl  of 040 224 1442.
  2. Bij de aanmelding geeft u tevens aan over welk onderwerp u wilt inspreken en of u namens een belangengroepering inspreekt.
  3. Aan het begin van elk inhoudelijk agendapunt vraagt de voorzitter van het Ronde Tafel Gesprek wie vanuit het publiek wil inspreken. Voor de insprekers is een microfoon vooraan in de raadszaal geplaatst. Elke inspreker krijgt maximaal 5 minuten de gelegenheid om zijn of haar visie onder de aandacht van de leden van het Ronde Tafel Gesprek (= RTG) te brengen. Dat is kort! Bereid uw verhaal dus goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie.
  4. De voorzitter van de vergadering bepaalt de orde van de vergadering en bepaalt wie aan het woord is. In de RTG zijn alle (7) fracties vertegenwoordigd. Dat kunnen raadsleden zijn. Maar sommige fracties hebben ook fractievertegenwoordigers die deel kunnen nemen aan de vergadering van de RTG.
  5. Als u inspreekt over een specifiek agendapunt, zal de voorzitter voorstellen aan de vergadering om dit agendapunt aansluitend aan uw inspreekbeurt te behandelen. Dit is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als er meerdere insprekers zijn die over verschillende agendapunten inspreken.
  6. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast naar de griffie mailen. e.daamen-v.lieshout@heeze-leende.nl. De griffie zorgt er dan voor dat uw inbreng ook schriftelijk (digitaal) bij de raadsleden, de fractievertegenwoordigers en het college van B & W komt. U kunt uw tekst ook op papier ronddelen. U moet dan wel zelf voor de kopieën zorgen.
  7. Na afloop van het spreekrecht is er gelegenheid voor de leden van het Ronde Tafel Gesprek om vragen te stellen aan de inspreker(s). Daarna rondt de voorzitter het spreekrecht af, kunt u weer plaats nemen op de publieke tribune en vindt vervolgens de discussie tussen de leden van het Ronde Tafel Gesprek plaats. Het is niet de bedoeling dat leden van de RTG met u in debat gaan. De voorzitter ziet er op toe dat alles ordelijk verloopt.
  8. Van alle vergaderingen van de gemeenteraad en Ronde Tafel Gesprek worden geluids- en video-opnames gemaakt die via de website openbaar worden gemaakt. Ook worden de vergaderingen via Webcast (externe link)live gestreamd.
  9. Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande tips en toelichting, neem dan gerust contact op met de griffier, p.hertog1@heeze-leende.nl (06 5756 7058)

Wat is het Ronde Tafel Gesprek (RTG)?

Het Ronde Tafel Gesprek (RTG) is bedoeld om de raad in staat te stellen de nodige informatie te vergaren om zich een zo volledig mogelijk beeld en oordeel te vormen over de geagendeerde onderwerpen die op de raadsagenda staan, maar ook de gelegenheid om  burgers in staat te stellen actief informatie te geven, opvattingen te uiten of vragen te stellen over geagendeerde onderwerpen. Het Ronde Tafel Gesprek is een voorbereidend overleg ten behoeve van de raadsvergaderingen.