Wat is het?

Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Het is een inkomensondersteunende toeslag, die maandelijks aan u betaalbaar wordt gesteld. Deze is vrij besteedbaar.

DigiD linkOnline studietoeslag aanvragen

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de studietoeslag als:

 • u als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat bent naast de studie inkomsten te verwerven;
 • u studiefinanciering ontvangt op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of een tegemoetkoming krijgt op grond van hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Het levenlanglerenkrediet van de WSF valt daar niet onder;
 • u géén recht hebt op een uitkering op grond van de Wajong; en
 • u geen inkomsten uit arbeid of zelfstandig ondernemen ontvangt.

Extra informatie

Op de website van Rijksoverheid(externe link) vindt u de hoogte van de studietoeslag. Ook leest u daar meer informatie over de vrijlating van een stagevergoeding en het vermogen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de studietoeslag online aan via de button 'Online studietoeslag aanvragen' hierboven. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code.

Om te kunnen beoordelen of u recht heeft op de studietoeslag moet de gemeente kunnen vaststellen dat u aan de voorwaarden voldoet. Hiervoor moet u een aantal vragen beantwoorden en bewijsstukken overleggen. U kunt de bewijsstukken uploaden in dit digitale aanvraagformulier. Onderstaande bewijsstukken zijn nodig om het formulier volledig in te kunnen vullen:

 • geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
 • kopie van de bankpas waarop u de studietoeslag wilt ontvangen;
 • een bewijs van het ontvangen van studiefinanciering op grond van de WSF of een tegemoetkoming op grond hoofdstuk 4 van de WTOS (beschikking DUO);
 • bij stage: een kopie van uw stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding blijkt;
 • een eventuele deskundigenverklaring waarin staat waarom u niet kunt werken naast uw studie.

Kunt u de aanvraag niet online indienen? Neem dan op werkdagen contact op met een medewerker van de afdeling Werk en Inkomen. U krijgt dan de papieren versie toegestuurd. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u naar ons terugsturen of inleveren aan de balie van het gemeentehuis ter attentie van de afdeling Werk en Inkomen.

Hoelang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de studietoeslag krijgt. De gemeente kan deze termijn verlengen, omdat het formulier niet volledig is ingevuld, documenten ontbreken of het onderzoek meer tijd nodig heeft.
 • In het bericht dat u krijgt, staat ook hoeveel toeslag u ontvangt en of dit in 1 keer, of maandelijks aan u wordt uitbetaald.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Ontvangt u al studietoeslag en wilt u een wijziging doorgeven?

Is er sprake van een wijziging in uw situatie die van invloed kan zijn op uw studietoeslag? Dan moet u dat zo spoedig mogelijk doorgeven aan uw gemeente. U kunt deze wijziging online doorgeven met onderstaande wijzigingsformulieren. Leest u van tevoren goed welk formulier voor welke wijziging u moet gebruiken. U wordt gevraagd van de wijziging bewijsstukken bij te voegen, zorg ervoor dat u deze bewijsstukken bij de hand heeft voordat u het formulier gaat invullen.
 

U dient onderstaand formulier te gebruiken wanneer er sprake is van 1 van de volgende situaties:

 • er heeft een wijziging in uw stage plaatsgevonden (bijvoorbeeld een wijziging in de hoogte van uw stagevergoeding of een wijziging in uw stageplaats); 
 • u bent verhuisd of gaat verhuizen binnen de gemeente (dus wanneer uw adres wijzigt, maar uw woonplaats hetzelfde blijft).

DigiD linkWijziging studietoeslag doorgeven
 

U dient onderstaand formulier te gebruiken wanneer er sprake is van 1 van de volgende situaties:

 • uw inkomen is gewijzigd (bijvoorbeeld u bent gaan werken in loondienst of als zelfstandige);
 • uw studiefinanciering of tegemoetkoming WTOS is gestopt of gaat stoppen;
 • er voor u recht op Wajong-uitkering is vastgesteld;
 • u bent verhuisd of gaat verhuizen buiten de gemeente;
 • u wilt uw studietoeslag om een andere reden stopzetten.

DigiD linkWijziging studietoeslag doorgeven