Wat is het?

Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Het is een inkomensondersteunende toeslag, die maandelijks aan u betaalbaar wordt gesteld. Deze is vrij besteedbaar.

DigiDOnline studietoeslag aanvragen

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de studietoeslag als:

 • u als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat bent naast de studie inkomsten te verwerven;
 • u studiefinanciering ontvangt op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of een tegemoetkoming krijgt op grond van hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Het levenlanglerenkrediet van de WSF valt daar niet onder;
 • u géén recht hebt op een uitkering op grond van de Wajong; en
 • u geen inkomsten uit arbeid of zelfstandig ondernemen ontvangt.

Extra informatie

Op de website van Rijksoverheid vindt u de hoogte van de studietoeslag. Ook leest u daar meer informatie over de vrijlating van een stagevergoeding en het vermogen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de studietoeslag online aan via de button 'Online studietoeslag aanvragen' hierboven. U gebruikt hiervoor uw DigiD-code.

Om te kunnen beoordelen of u recht heeft op de studietoeslag moet de gemeente kunnen vaststellen dat u aan de voorwaarden voldoet. Hiervoor moet u een aantal vragen beantwoorden en bewijsstukken overleggen. U kunt de bewijsstukken uploaden in dit digitale aanvraagformulier. Onderstaande bewijsstukken zijn nodig om het formulier volledig in te kunnen vullen:

 • geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
 • kopie van de bankpas waarop u de studietoeslag wilt ontvangen;
 • een bewijs van het ontvangen van studiefinanciering op grond van de WSF of een tegemoetkoming op grond hoofdstuk 4 van de WTOS (beschikking DUO);
 • bij stage: een kopie van uw stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding blijkt;
 • een eventuele deskundigenverklaring waarin staat waarom u niet kunt werken naast uw studie.

Kunt u de aanvraag niet online indienen? Neem dan op werkdagen contact op met een medewerker van de afdeling Werk en Inkomen. U krijgt dan de papieren versie toegestuurd. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u naar ons terugsturen of inleveren aan de balie van het gemeentehuis ter attentie van de afdeling Werk en Inkomen.

Hoelang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de studietoeslag krijgt. De gemeente kan deze termijn verlengen, omdat het formulier niet volledig is ingevuld, documenten ontbreken of het onderzoek meer tijd nodig heeft.
 • In het bericht dat u krijgt, staat ook hoeveel toeslag u ontvangt en of dit in 1 keer, of maandelijks aan u wordt uitbetaald.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Ontvangt u al studietoeslag en wilt u een wijziging doorgeven?

Is er sprake van een wijziging in uw situatie die van invloed kan zijn op uw studietoeslag? Dan moet u dat zo spoedig mogelijk doorgeven aan uw gemeente. U kunt deze wijziging online doorgeven met onderstaande wijzigingsformulieren. Leest u van tevoren goed welk formulier voor welke wijziging u moet gebruiken. U wordt gevraagd van de wijziging bewijsstukken bij te voegen, zorg ervoor dat u deze bewijsstukken bij de hand heeft voordat u het formulier gaat invullen.
 

U dient onderstaand formulier te gebruiken wanneer er sprake is van 1 van de volgende situaties:

 • er heeft een wijziging in uw stage plaatsgevonden (bijvoorbeeld een wijziging in de hoogte van uw stagevergoeding of een wijziging in uw stageplaats); 
 • u bent verhuisd of gaat verhuizen binnen de gemeente (dus wanneer uw adres wijzigt, maar uw woonplaats hetzelfde blijft).

DigiDWijziging studietoeslag doorgeven
 

U dient onderstaand formulier te gebruiken wanneer er sprake is van 1 van de volgende situaties:

 • uw inkomen is gewijzigd (bijvoorbeeld u bent gaan werken in loondienst of als zelfstandige);
 • uw studiefinanciering of tegemoetkoming WTOS is gestopt of gaat stoppen;
 • er voor u recht op Wajong-uitkering is vastgesteld;
 • u bent verhuisd of gaat verhuizen buiten de gemeente;
 • u wilt uw studietoeslag om een andere reden stopzetten.

DigiDWijziging studietoeslag doorgeven

De Voorzieningenwijzer

Er zijn veel toeslagen, voorzieningen en regelingen in Nederland waar mensen gebruik van kunnen maken. Heel fijn voor iedereen die het extra geld goed kan gebruiken. Maar hoe weet u nu waar u aanspraak op kunt maken? En hoe dient u een aanvraag in? 
De Voorzieningenwijzer biedt een compleet overzicht van al deze regelingen en maakt het mogelijk om erachter te komen of u ergens recht op hebt.

www.devoorzieningenwijzer.nl

U kunt via onderstaande link zelf een check doen om te zien waar u recht op hebt. En als u wilt, kunt u via de site ook meteen een gratis adviesgesprek aanvragen.

www.datgeldtvoormij.nl