Wat is het?

De gemeente Heeze-Leende subsidieert diverse (maatschappelijke, sport-, culturele en andere) activiteiten op basis van de Nota Subsidiebeleid, het Toetsingskader Subsidies (deze twee documenten vindt u onder het kopje 'Documenten') en de Algemene Subsidie Verordening (ASV).

Vraag een jaarlijkse subsidie (binnenkort weer mogelijk)Vraag een eenmalige subsidie aan

Wilt u weten of u een jaarlijkse of een eenmalige subsidie kunt aanvragen? Gebruik hiervoor .

De gemeente kent ook subsidies en regelingen voor ondernemers.

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten subsidies: de jaarlijkse subsidie en de eenmalige subsidie.

De jaarlijkse subsidie

De jaarlijkse subsidie is een subsidie voor alle reguliere, planbare, te voorziene activiteiten van een organisatie gedurende een kalenderjaar. Deze subsidie kan worden aangevraagd tot 1 mei van het voorafgaande kalenderjaar. Voor het lokale verenigingsleven is in het Toetsingskader Subsidies (deze vindt u onder het kopje 'Documenten') bepaald of een jaarlijkse subsidie wordt verleend.

De eenmalige subsidie

Een eenmalige subsidie is een subsidie voor eenmalige of nieuwe activiteiten die naar het oordeel van het college van voldoende maatschappelijk belang zijn. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de begrote kosten, met een maximum van € 2.500,-. Deze subsidie kan op elk moment schriftelijk worden aangevraagd, tot zes weken voor aanvang van de activiteit. Een eenmalige subsidie wordt maximaal éénmaal per vier jaren verleend, en niet in combinatie met een jaarlijkse subsidie. Een subsidieaanvraag voor € 2.500,- of meer moet als een jaarlijkse subsidie worden aangevraagd, dus vóór 1 mei. Een subsidieaanvraag die te laat is ingediend is in beginsel niet ontvankelijk en wordt in beginsel niet in behandeling genomen.

Welke subsidie?

Wilt u weten of u een jaarlijkse of een eenmalige subsidie kunt aanvragen? Gebruik hiervoor de .

Het besluit

Op een tijdig ingediende aanvraag neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit: de subsidie kan worden verleend, of vastgesteld, of geweigerd.

De subsidie kan onder andere worden geweigerd indien de activiteiten:

  1. naar het oordeel van het college in onvoldoende mate gericht zijn op, of ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen.
  2. reeds in voldoende mate in de gemeente worden aangeboden.
  3. niet passen binnen het beleid van de gemeente.
  4. in voldoende mate uit eigen middelen of uit middelen van derden kunnen worden bekostigd.
  5. in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.
  6. ten doel hebben het uitdragen van overtuigingen en denkbeelden van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke aard.

De subsidieverlening kan ook worden geweigerd indien de aanvrager de (aanvullende) gevraagde gegevens te laat heeft ingediend.

Subsidies van € 5.000,- of meer worden meestal eerst verleend en bevoorschot, en na verantwoording definitief vastgesteld en eventueel verrekend met het voorschot.

Subsidies van minder dan € 5.000,- worden meestal direct vastgesteld en meteen, of na verantwoording, uitbetaald.

Wat moet ik doen?

Een jaarlijkse subsidie kunt u aanvragen tot 1 mei van het jaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor u subsidie aanvraagt. U kunt binnenkort voor 2023 subsidie aanvragen. U kunt hiervoor online het aanvraagformulier jaarlijkse subsidie 2023 invullen, dat hier zal worden geplaatst.

Een eenmalige subsidie kunt u online aanvragen met het aanvraagformulier eenmalige subsidie. Dat kan op elk moment, tot zes weken voor aanvang van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. Het college beslist binnen 13 weken op uw aanvraag. Wilt u vóór aanvang van uw activiteiten weten of u subsidie ontvangt, dan moet u de subsidie dus tenminste 13 weken voor aanvang van uw activiteiten aanvragen.

Wilt u weten of u een jaarlijkse of een eenmalige subsidie kunt aanvragen? Gebruik hiervoor .

Wat heb ik nodig?

Subsidie wordt verleend voor activiteiten. Daarom vragen we een omschrijving van uw (eenmalige, wekelijkse, jaarlijkse, gewone en extra) activiteiten. Het is handig als u deze in een bijlage zet, u kunt deze vervolgens uploaden in het aanvraagformulier.

Vraagt u voor het eerst een jaarlijkse subsidie aan of vraagt u een eenmalige subsidie, dan is ook een overzicht van de begrote inkomsten en uitgaven nodig. Deze kunt u eveneens als bijlage uploaden in het aanvraagformulier.

De aanvraagformulieren werken vanwege veiligheid met een tijdslot, zijn er 15 minuten beschikbaar per in te vullen pagina. Daarom is het handig om bovengenoemde bijlagen vooraf gereed te hebben.