Wat is het?

 • Als u naar of binnen de gemeente Heeze-Leende verhuist, moet u dat doorgeven 
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent
 • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing

Als u te laat bent met het doorgeven van uw verhuizing, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.
 

Verhuizen vanuit het buitenland naar Heeze-Leende

Verhuist u vanuit het buitenland naar Heeze-Leende? Dan kunt u uw verhuizing niet doorgeven via dit kanaal. Meer informatie over uw verhuizing vanuit het buitenland vindt u via onderstaande link:

 
Verhuizen vanuit het buitenland naar Heeze-Leende

Verklaring van inwoning

Als u geen hoofdbewoner bent, heeft u toestemming van de hoofdbewoner nodig om bij hem of haar in te komen wonen. U gebruikt hiervoor het formulier 'Toestemmingsverklaring inwoning', Dit formulier vindt u onderaan deze pagina.

DigiD linkDirect uw verhuizing doorgeven 

Maak een afspraak

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. 
 

Voor emigratie gelden andere regels. Bij Verhuizen naar het buitenland staat vermeld wat u moet doen. In de Checklist verhuizen naar het buitenland leest u wat u allemaal moet regelen.

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Wat moet ik doen?

Digitaal doorgeven

Geef uw verhuizing digitaal door aan de nieuwe gemeente. Hiervoor gebruikt u DigiD. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Verhuist u met iemand anders, maar bent u geen partners en komt u van verschillende adressen, dan moet u beide apart uw verhuizing doorgeven.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Doet u later aangifte? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Persoonlijk doorgeven

Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente.

Let op: Verhuist u met iemand anders, maar bent u geen partners en komt u van verschillende adressen, dan moet u beide komen om de verhuizing door te geven.

Schriftelijk doorgeven

Als u uw verhuizing schriftelijk wilt doorgeven vult u het verhuisformulier in dat u kunt vinden onder het kopje ‘documenten’. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (en van alle personen die het formulier ondertekend hebben) en een kopie van de huur- of koopovereenkomst (alleen de pagina met naam en adres + de pagina met handtekening er op) naar de gemeente.

Let op: Verhuist u met iemand anders, maar bent u geen partners en komt u van verschillende adressen, dan moet u beide een apart verhuisformulier invullen.

Wat heb ik nodig?

Digitaal doorgeven

 • uw DigiD inlogcode
 • een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koopcontract of huurcontract (alleen de pagina met naam en adres + de pagina met handtekening er op)

Persoonlijke aangifte

 • geldig legitimatiebewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koopcontract of huurcontract (alleen de pagina met naam en adres + de pagina met handtekening er op)

Schriftelijke aangifte

In een schriftelijke aangifte dient u te op te sturen:

 • het ingevulde en ondertekende verhuisformulier dat u vindt onder het kopje ‘documenten’
 • Indien u inwonend of samenwonend bent, moet u van de toestemminggever een kopie van het legitimatiebewijs meenemen, alsook een verklaring dat hij/zij akkoord gaat met uw inschrijving.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs / bewijzen
 • een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een koopcontract of huurcontract (pagina’s met naam en adres + pagina met handtekening

Let op: Verhuist u met iemand anders, maar bent u geen partners en komt u van verschillende adressen, dan moet u beide een apart verhuisformulier invullen.

Inwonend / Kamerverhuur

Indien u inwonend of samenwonend bent, moet u van de toestemminggever een kopie van het legitimatiebewijs meenemen, alsook een verklaring dat hij/zij akkoord gaat met uw inschrijving. Deze toestemmingsverklaring vindt u onder het kopje ‘documenten’

Bij kamerverhuur dient u een huurcontract over te leggen.

Indien noodzakelijk kunnen aanvullende documenten worden gevraagd.

Briefadres

Als u een briefadres (niet te verwarren met postbusnummer) neemt of als u bij iemand gaat inwonen, dient u persoonlijk aan het loket van de gemeente te verschijnen. Hierbij moet u de volgende documenten tonen:

 • Een toestemmingsbrief van de hoofdbewoner
 • Een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner
 • Uw geldige legitimatiebewijs

Neem contact met ons op.