Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente: het college van burgemeester en wethouders. Het college zorgt ervoor dat besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast heeft het college op grond van wetten en andere regelingen belangrijke eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zo behoort het verlenen of weigeren van de meeste vergunningen (bijvoorbeeld bouwvergunningen/milieuvergunningen) tot de verantwoordelijkheid van het college.

De gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is eerste adviseur en secretaris van het college, algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en overlegpartner van de Ondernemingsraad van deze ambtelijke organisatie. Zij is ook bij elke collegevergadering aanwezig.

De burgemeester

De burgemeester is de voorzitter van het college. Deze wordt in Nederland niet gekozen, maar benoemd door de Kroon (de regering) voor de duur van 6 jaar. Hij heeft wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van de openbare orde en de veiligheid (politie, brandweer, rampenbestrijding). De gemeentelijke representatie is bij uitstek een rol van de burgemeester. In Heeze-Leende heeft de burgemeester ook een inhoudelijke portefeuille.

In de periode direct na de gemeenteraadsverkiezing kiest de gemeenteraad de wethouders. De raad kan wethouders uit haar midden kiezen of kan wethouders van buiten de gemeenteraad kiezen. Als wethouders uit de raad gekozen worden dan mogen zij geen raadslid meer blijven. De zittingsperiode van het college is in principe gekoppeld aan die van de gemeenteraad, te weten 4 jaar. De besluiten in het college worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij de ambtelijke voorbereiding van de college- en raadsbesluiten is echter meestal één collegelid, de portefeuillehouder, betrokken. Dit is het collegelid, dat verantwoordelijk is gesteld voor het desbetreffende beleidsterrein.

Integriteit, nevenfuncties & declaraties

Als dagelijks bestuur over de gemeente is het van groot belang dat het college integer handelt. Hiervoor hebben burgemeester en wethouders zich verklaard te houden aan de 'gedragscode bestuurlijke integriteit'. Download deze gedragscode onderaan de pagina. De nevenfuncties van het college zijn openbaar. Bekijk het overzicht van alle nevenfuncties van de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris onderaan deze pagina.

Vergaderingen

Bekijk hier de vergaderagenda en de besluitenlijsten

Te downloaden: