Gebiedsvisie Paaldijk-Renheide

In gesprek over het gebied

Begin februari waren wij te gast midden in het gebied op locatie de Riestenblik om te brainstormen en het gesprek aan te gaan over de gebiedsvisie. In totaal brachten zo’n 70 agrarisch ondernemers, grondeigenaren, gebiedspartners en de belangenvereniging voor het gebied een bezoek aan de Riestenblik waar vier thematafels stonden opgesteld. Deze tafels waren opgezet om informatie op te halen en gesprekken te voeren met elkaar, met de beleidsambtenaren en met de wethouders van Breugel en Groenewoud. Voorafgaand aan deze avond ging een periode waarin wij veel informatie hebben opgehaald doormiddel van gesprekken met verschillende partijen. De thema’s zijn het resultaat van deze eerdere gesprekken en analyses. 

Nieuwsbrief

Via de speciale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de voortgang van de gebiedsvisie omgeving Paaldijk - Renheide. Via de onderstaande link kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief gebiedsvisie Paaldijk-Renheide 

Er staat veel op het spel

Met de thema’s als basis is een diversiteit aan ideeën en informatie verzameld die verwerkt kan worden in de gebiedsvisie voor de Paaldijk-Renheide. Zo is er meegenomen wat agrariërs bezig houdt, hoe ze kijken naar de gebiedsontwikkelingen en waar zij kansen zien voor hun bedrijf. Ook onderwerpen zoals de rol van water, de invloed van en op Natura 2000 gebieden en de kansen en beperkingen die ondernemers ervaren bij het stoppen van en veranderen van hun bedrijf kwamen vaak naar voren tijdens deze avond. Dit leidde tot goede, open en soms felle gesprekken. Begrijpelijk, want tenslotte staat er veel op het spel. En als gemeente willen we graag een goede gesprekspartner zijn voor de vele ondernemers en gezinnen in dit bijzondere buitengebied.

Nu starten met de uitwerking van de gebiedsvisie

Wij zijn dankbaar voor alle informatie die wij hebben kunnen vergaren tijdens deze avond. Alle opgehaalde informatie vormt de basis voor de gebiedsvisie, welke de komende periode wordt uitgewerkt. Er komt nog een bijeenkomst voor de belanghebbenden om de voortgang te delen.

Vier thema’s 

Uit alle informatie die we eerder al verzamelden doormiddel van gesprekken met diverse belanghebbende zijn vier hoofdthema’s bepaald. Tijdens de ontmoeting op de Riestenblik stonden die vier onderwerpen centraal  bij de gesprekken.

 • Duurzaam agrarisch toekomstperspectief: dit is de nummer één voor de agrariërs die graag door willen met hun bedrijfWant de hoofdactiviteit in het gebied is én blijft de agrarische sector. We willen in de visie opnemen hoe we deze sector een duurzaam toekomstperspectief kunnen bieden en welke kaders daarvoor gelden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat dit vraagt om extensivering of een verbrede bedrijfsvoering met bijvoorbeeld een boerderijwinkel of recreatieve nevenfunctie. 
   
 • Recreatie: door de ligging in een fraai landschap, omgeven door natuurgebieden, ligt er een grote potentie in het gebied voor de ontwikkeling van recreatieve bedrijfsactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan diverse functies, zoals een speelboerderij, theetuin, boerderijbeleving of kleinschalige verblijfsrecreatie.
   
 • Stoppen met agrarisch bedrijf: dat levert dan voormalig agrarische bebouwing op (VAB). Wat mag je dan met de locatie die overblijft? We willen hiervoor in de visie opnemen wat de mogelijkheden zijn. De invulling moet passen binnen het buitengebied en bijdragen aan de leefbaarheid en kwaliteit van het gebied. Dit kan per locatie verschillend zijn.
   
 • Landschapsontwikkeling: het gebied is nu open en weids met weinig biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit, terwijl het omliggende gebied veel natuurwaarden kent. We willen die biodiversiteit graag verhogen en meer groenelementen aanleggen die passen bij het gebied. Daardoor wordt het er ook een stuk aantrekkelijker om te wonen en recreëren. 

Grondige analyse

De gebiedsvisie voor Paaldijk-Renheide is in oktober 2023 gestart met de gebiedsanalyse. Er is gesproken met bewoners, gebiedseigenaren en met - partners en met verschillende medewerkers van de gemeente van allerlei beleidsterreinen.

Het plangebied Paaldijk-Renheide is onder de loep genomen. Er is gekeken naar de kenmerken van het gebied zelf en van de omliggende gebieden. Evenals de geschiedenis van het gebied en hoe het zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Verder is er een analyse gemaakt van de opbouw van de ondergrond en hoe het gesteld is met de bodem en het water.

Tevens is het gebruik van de grond in kaart gebracht: welke agrarische, toeristische en overige bedrijven liggen er in het gebied. En vervolgens zijn de beleidsdoelen van de verschillende overheden in de analyse meegenomen. Hoe grijpen die in in Paaldijk-Renheide.

Gebiedsanalyse

Met behulp van kaarten en overzichten is bovenstaande analyse van het gebied weergegeven.

Het resultaat is hier te downloaden.

Participatieroute Gebiedsvisie Paaldijk-Renheide

 1. Nog te doen: Opleveren definitieve gebiedsvisie voor vaststelling door gemeenteraad

  planning juli 2024

 2. Nog te doen: Afstemming, discussie en keuzes maken

  planning mei 2024

 3. Nog te doen: Gebiedsbijeenkomst met agrarisch ondernemers, grondeigenaren, gebiedspartners en de belangenvereniging

  16 april 2024

 4. Afgerond: Inloopbijeenkomst: brainstormen en gesprekken met agrarisch ondernemers, grondeigenaren, gebiedspartners en de belangenvereniging

  februari 2024 

 5. Afgerond: Inventarisatie en eerste gesprekken in gebied

  oktober – december 2023 

 6. Afgerond: Inventarisatie voor nieuw proces, gesprekken met waterschap

  zomer 2023 

 7. Afgerond: Vaststelling omgevingsvisie door gemeenteraad

  juni 2023 

 8. Afgerond: Informerende gebiedsbijeenkomst Paaldijk

  april 2023 

 9. Afgerond: Vaststelling raadsprogramma door gemeenteraad

  september 2022