Heeze-Leende is trots op haar buitengebied en hecht er veel waarde aan. In de komende jaren staan we voor verschillende uitdagingen in dit gebied. Samen met ondernemers streven we naar duurzamere voedselproductie. We willen de kwetsbaarheid verminderen door klimaatverandering (klimaatadaptatie), duurzame energie opwekken, de biodiversiteit versterken en de economische kracht in het landelijk gebied behouden. We willen ook alternatieven bieden voor ondernemers die van plan zijn te stoppen met hun bedrijf. Om deze uitdagingen aan te gaan, is nauwe samenwerking tussen inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en de gemeente essentieel. Alleen samen kunnen we onze waardevolle landbouwgebieden behouden en een balans vinden tussen het groene karakter, wonen, werken (inclusief landbouw) en recreatie. Ontdek hoe we deze uitdagingen aangaan en alle stakeholders betrekken.

Op 14 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het ‘Duurzaamheidsbeleid gemeente Heeze-Leende’ vastgesteld. Hierin staat beschreven dat we in willen zetten op duurzame landbouw en dit actief willen faciliteren. Ook staat er dat we de gemeente Heeze-Leende groen willen houden en dat er een prominente plaats moet zijn voor de agrarische activiteiten. Deze punten komen terug in de ‘Structuurvisie 2013-2030’. Als voorbereiding op de uitvoering hiervan, is in 2021 gestart met een project voor de transitie van het landelijk gebied en de positie van de agrarisch ondernemers. Er is een enquête uitgezet en vervolgens zijn er keukentafelgesprekken gevoerd.

Op 8 juni 2022 is in dorpshuis Valentijn in Sterksel een informatieavond georganiseerd voor de agrarisch ondernemers van de gemeente Heeze-Leende. Tijdens de bijeenkomst werden presentaties gegeven over het project, regelingen van de provincie en de omgevingsvisie van de gemeente Heeze-Leende.

De bevindingen uit het project zijn gebundeld in een rapport. Het rapport is gedeeld met de gemeenteraad. Naar aanleiding hiervan is besloten om de keukentafelgesprekken te blijven voeren met de agrarisch ondernemers. Wilt u hier ook gebruik van maken? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij Joris Mol. Joris is onze adviseur vitaal landelijk gebied. Hij is te bereiken via telefoonnummer 040-224 15 44 of via het mailadres: vitaallandelijkgebied@heeze-leende.nl