Woningsplitsing

Mogelijkheden voor woningsplitsing 

Er is een grote behoefte aan woningen op dit moment. Met name is er vraag naar kleinere woningen voor een- of tweepersoons huishoudens. De huidige bestemmingsplannen van de gemeente Heeze-Leende laten geen woningsplitsing toe.

Gemeenteraad wil mogelijkheid bieden tot woningsplitsing   

Om te kunnen voorzien in de enorme woningbehoefte binnen onze gemeente heeft de gemeenteraad aangegeven dat ze onder bepaalde voorwaarden tóch mogelijkheden wil bieden om bestaande woningen te splitsen van één woning in twee of meerdere woningen. Dit sluit tevens aan bij de woonvisie waarin is besloten dat er geen nieuwe uitbreidingsplannen worden ontwikkeld en bij provinciaal beleid waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt is het splitsen van woningen een goede optie omdat er hierdoor niet meer verstening plaatsvindt en geen waardevol groen verdwijnt.

Voorwaarden woningsplitsing

De gemeenteraad heeft de voorwaarden vastgesteld waaraan een woningsplitsing moet voldoen. De gemeente toetst de aanvraag van inwoners om hun woning te mogen splitsen aan deze voorwaarden. Zo moet de oorspronkelijke woning minimaal 130 m2 groot zijn en moeten, na woningsplitsing, de nieuwe woningen minstens 50 m2 groot zijn. Ook moeten de nieuwe woningen zelfstandige woningen worden, met een eigen toegang en met eigen voorzieningen, zoals een toiletruimte, badruimte en een keuken met kooktoestel. Kamerbewoning is dus niet toegestaan. Er zijn nog een aantal andere voorwaarden gesteld. Zie hiervoor onderstaande notitie Woningsplitsing.

Pilot van twee jaar                                                                                                                  

De gemeenteraad heeft besloten om gedurende twee jaar het  vastgestelde kader met voorwaarden te gaan gebruiken als een pilot, om zo beter te kunnen voorzien in de woningbehoefte. Gedurende deze pilot wordt bekeken of dit kader leidt tot het gewenste resultaat. Het kader wordt voortdurend gemonitord en tussentijds geëvalueerd. Indien er aanleiding voor is, kan het college ervoor kiezen om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden met als doel om aan de behoefte van kleinere woningen te voldoen.

Aanvraag tot woningsplitsing

Wilt u een aanvraag doen tot woningsplitsing dan kunt u onderstaande checklist invullen en deze met bijlagen mailen naar het intaketeam Woningbouwinitiatieven via het volgende mailadres:

woningbouw@heeze-leende.nl