Woningbouw in Heeze-Leende heeft hoge prioriteit. De gemeente Heeze-Leende wil passende en betaalbare woningen bieden aan de inwoners, eventueel door kleinschalige uitbreiding van de bebouwde kom van de kernen, waarbij we de dorpse karakters van Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp willen behouden. We sturen daarbij actief op de bouw van woningen voor senioren en starters met wortels in Heeze-Leende waarbij we ook specifiek aandacht hebben voor zorgwoningen. 

We willen maar zeer beperkt bijdragen aan het realiseren van woningen in relatie tot de groei van de regio. De mooie natuurlijke omgeving van onze kernen willen we namelijk zoveel mogelijk behouden. De belangrijkste toegevoegde waarde van Heeze-Leende voor de regio zien we liggen in het aanbieden van natuur gerelateerde mogelijkheden voor recreatie en ontspanning in een cultuur-historische omgeving. Niet zozeer in het bouwen van woningen voor de regio.
 

Nieuwe woningbouwplannen worden in principe getoetst aan het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan legt de gemeenteraad vast wat er ergens gebouwd kan worden en hoe de ruimte gebruikt mag worden. Alle vastgestelde plannen van de gemeente zijn te hier te vinden . Zie hiervoor ook onze eigen website onder ruimtelijke plannen.

Ook als de nieuwe woningbouwplannen niet passen binnen deze bestemmingsplannen, is het mogelijk dat de gemeente toch medewerking hieraan wil verlenen om in te kunnen spelen op de woonbehoefte op de lange termijn. Hiervoor heeft de gemeente diverse beleidsstukken opgesteld.

Hieronder treft u de meest relevante stukken aan waaraan nieuwe woningbouwinitiatieven getoetst zullen worden. Tevens treft u hieronder de stand van zaken voor wat betreft woningbouw aan en andere woonbeleidsstukken.

Voor meer informatie over het algemene woonbeleid kunt u terecht bij onze beleidsadviseur Wonen op telefoonnummer 040 224 1537.

Voor meer informatie over (nieuwe) woningbouwinitiatieven kunt u terecht bij onze Woningbouwregisseur Jeroen van den Boomen op telefoonnummer 040 224 1553 of via mailadres: woningbouw@heeze-leende.nl.