De Kapelstraat en de Jan Deckersstraat in Heeze zijn het hart van ons dorp. Er wordt gewoond, gewinkeld en gerecreëerd. Ondanks de aanleg van de randweg, gaat er nog veel doorgaand verkeer door het centrum. Daardoor is het er druk en soms onoverzichtelijk.

Gemeente Heeze – Leende werkt aan de voorbereiding van de herinrichting van de Kapelstraat en Jan Deckersstraat in Heeze. We willen de (verkeers)veiligheid in het centrum borgen en het centrum weer voor iedereen plezierig maken.

De herinrichting heeft de volgende doelen: 

 • Versterken aantrekkelijkheid voor het doen van de dagelijkse boodschappen; 
 • het wordt prettiger om in het centrum te verblijven;
 • hierdoor is het voor ondernemers aantrekkelijk om zich in Heeze te vestigen;
 • het wordt minder aantrekkelijk gemaakt voor het doorgaand verkeer om door het centrum van Heeze te rijden. Hierdoor wordt het doorgaand verkeer gestimuleerd om de randweg te nemen;
 • bezoekers van Kasteel Heeze en de omringende natuurgebieden naar het centrum halen;
 • bijdrage leveren aan de opgave voor klimaatadaptatie en verminderen van hittestress.

We werken in 3 fasen toe naar een herinrichtingsplan 

 

Fase 1 Onderzoeksfase:  

We verzamelen kaders en uitgangspunten voor het project en stellen deze vast. Denk hierbij aan eisen en wensen ten aanzien van groen, parkeren of duurzaamheid. Deze eisen en wensen worden vastgelegd in een programma van eisen wat wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Fase 2 Variantenstudie:

Met het programma van eisen als leidraad, werken we verschillende varianten uit. De gemeenteraad stelt de variant vast die de voorkeur heeft. De raad houdt hierbij rekening met de gebruikers van de Kapelstraat en Jan Deckersstraat.

Fase 3 Ontwerpfase:

We werken de voorkeursvariant uit tot een (technisch) ontwerp.

Verder met Kapelstraat en Jan Deckersstraat

In juni 2023 hebben we twee drukbezochte informatieavonden gehad. We hebben destijds de aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken en er was gelegenheid voor vragen en reacties. Tijdens de gesprekken zijn veel knelpunten gehoord die vaak al eerder genoemd zijn. Met name het niet naleven van het vrachtwagenverbod, snelheid en doorgaand verkeer werden genoemd. Een aantal ervan kunnen wellicht een bijdrage leveren aan het zo gewenste autoluwe centrum.

Vervolgens hebben we een ronde tafel gesprek georganiseerd.

 

De Ronde Tafel Gesprek bijeenkomst

Tijdens deze druk bezochte RTG vergadering in december 2023 hebben veel belanghebbenden de gemeenteraad toegesproken. Zij hebben ten aanzien van de pilots met éénrichtingsverkeer hun zorgen geuit over de bereikbaarheid van zowel het centrum als de woonwijken ten oosten van het spoor en de verwachte verplaatsing van verkeersbewegingen naar de woonwijken achter het centrum.

Het oorspronkelijke plan

Op basis van de informatie, opgehaald tijdens de informatieavonden en de RTG bijeenkomst, plus de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd, heeft het college van burgemeester en wethouders een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van een aantal pilots.

Deze tijdelijke situaties moeten in beeld brengen wat de gevolgen zijn voor het verkeer in het centrum van Heeze. Er zijn pilots voorgesteld voor het ontmoedigen van doorgaand verkeer met verkeersmaatregelen, éénrichtingsverkeer op de Geldropseweg en éénrichtingsverkeer op de Kapelstraat en Jan Deckersstraat.

Plan van aanpak naar de gemeenteraad

Op 15 januari legden we het plan van aanpak voor aan de gemeenteraad waarin alle stappen worden gepresenteerd. De stukken kunt u vinden op onze website: voorstel aan gemeenteraad.

Verkeerswerende maatregelen

De raad heeft besloten een pilot uit te voeren van een half jaar met verkeersmaatregelen om doorgaand verkeer te weren. Door bijvoorbeeld versmallingen toe te passen moet passerend verkeer op elkaar wachten. Voor doorgaand verkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn, wordt de Randweg een aantrekkelijker alternatief omdat die route sneller wordt dan de route door het centrum. Tegelijkertijd blijft het centrum bereikbaar voor iedereen die er wél moet zijn.

Pilot start voor de zomervakantie

Nu de gemeenteraad besloten heeft kan de pilot verder worden voorbereid. Eind vorig jaar hebben we al aangegeven om met de verkeersremmende experimenten in 2024 te starten. Het genomen besluit van de raad verwerken we in de planning. De bedoeling is nu dat ruim voor de zomervakantie gestart kan worden. Uiteraard informeren we u hierover ruim van tevoren via onze nieuwsbrief centrumontwikkeling en onze website.

Starten met direct uitvoerbare maatregelen

Voordat we aan de slag gaan met aanpassingen in het centrum voor de lange termijn, zijn we gestart met een aantal maatregelen die direct uitvoerbaar zijn. Het volgende is al gedaan:

 • Gesprekken gevoerd met Berkenschutse over taxibussen die door het centrum rijden;
 • Gesprekken gevoerd met lokale ondernemers van de Poortmannen over de route die zij (en hun leveranciers) gebruiken om bij het bedrijventerrein te komen;
 • Bebording aangepast voor het vrachtwagenverbod en de route voor doorgaand verkeer;
 • We zijn bezig met de voorbereidingen om de kruisingen in het centrum gelijkwaardig te maken.

Verlagen snelheid Geldropseweg van 50 km/u naar 30 km/u

Een andere belangrijke maatregel is het verlagen van de snelheid op de Geldropseweg van 50 km/u naar 30 km/u. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid op de Geldropseweg en hiermee wordt het gebruik van de Randweg/ Muggenberg voor doorgaand verkeer aantrekkelijker dan via het centrum van Heeze. 

Versmallingen Geldropseweg

Om ervoor te zorgen dat de snelheid op de Geldropseweg écht omlaag gaat, leggen we zes versmallingen aan. Deze versmallingen worden aangebracht op het wegdek en worden gebruikt totdat er een ontwerp gemaakt is voor de definitieve inrichting van de Geldropseweg. Omdat de versmallingen demontabel zijn, kunnen ze bij de definitieve inrichting worden hergebruikt. Een tekening van de geplande versmallingen staat ook op deze pagina.

Planning

We verwachten dat de versmallingen na de zomer worden aangelegd. Als de versmallingen aangelegd zijn en het voor doorgaand verkeer minder interessant is om door het centrum te rijden, voeren we opnieuw verkeerstellingen uit. Op basis van die resultaten bepalen we of en in welke mate er aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Pilot éénrichtingverkeer Strabrechtplein

In de raadsvergadering van januari van dit jaar, heeft de gemeenteraad een motie aangenomen voor een pilot met éénrichtingsverkeer op het Strabrechtplein. Ook hiermee gaan we aan de slag.

Inloopbijeenkomst op 20 juni 

Voor de bewoners van de Geldropseweg en Strabrecht organiseren we een inloopmoment. We kunnen ons voorstellen dat u als bewoner of ondernemer van de Kapelstraat en Jan Deckerstraat ook vragen heeft. Ook u bent van harte welkom bij het inloopmoment op donderdag 20 juni tussen 16:00 en 19:00 uur op het Strabrechtplein. We willen graag weten hoeveel mensen er komen, dus meld u even aan: centrumontwikkeling@heeze-leende.nl

Samen op weg met inwoners en ondernemers

Als onderdeel van de experimenten en testfase doen we ook een beroep op onze inwoners en ondernemers om zoveel mogelijk de Jan Deckerstraat/Kapelstraat te mijden met auto of vrachtauto. Er zijn namelijk alternatieve routes en vervoersmiddelen voorhanden.

Het idee is om middels een convenant afspraken hierover te maken. Het is tenslotte een project van ons samen. De bedoeling is dat we dit jaar al met deze intentieverklaringen starten. Meer informatie hierover volgt nog.

Nieuwsbrief

Via de speciale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de voortgang in de Kapelstraat en de Jan Deckerstraat. Via deze link kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met onze projectleider José Wilms. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-48433629 of per email jwilms@heeze-leende.nl

De participatieroute: samen naar een blijvend aantrekkelijk centrum

 1. Nog te doen: Inloopbijeenkomst Strabrechtplein -

  Informatie over maatregelen Geldropseweg en pilot eenrichtingsverkeer Strabrechtplein

 2. Afgerond: 15 januari 2024 – Besluitvorming gemeenteraad over pilots

  Informeren over besluit gemeenteraad over experimenten.

 3. Afgerond: 11 december 2023

  Ronde Tafel Gesprek

 4. Afgerond: Zomer 2023

  Informatieavonden over de varianten voor minder verkeer.

 5. Afgerond: Voorjaar 2023

  Uitbrengen van een nieuwsbrief over onderzoek naar verkeerskundige varianten voor minder verkeer door het centrum.

 6. Afgerond: Najaar 2022

  Pop-up informatiekraam in centrum, projectwandelingen en gesprekken met stakeholders.

 7. Afgerond: Voorjaar 2020

  Gespreksavond voor werkgroep centrum van de gemeenteraad. Voorkeur en prioriteit wordt aangebracht over de vastgestelde kansenkaarten. 

 8. Afgerond: Najaar 2019

  Input ophalen vanuit inwoners en bezoekers d.m.v. roadshow in centrum Heeze.
  Presentatie concept kansenkaarten, gemaakt op basis van de roadshow. 

Gerelateerd aan Herinrichting Kapelstraat en Jan Deckersstraat