Regelingen en subsidiemogelijkheden vitaal landelijk gebied

Voor veehouders die overwegen te stoppen of om te schakelen naar een andere bedrijfsactiviteit stelt het Rijk vanaf 3 juli 2023 de Lbv en Lbv-plus regeling open. Deze regelingen zijn vrijwillig. De subsidie kan helpen om de financiën na beëindiging passend te maken. Het bedrijf moet dan wel een bepaalde mate van stikstofdepositie veroorzaken op overbelaste Natura 2000-gebieden.

Lees meer over de Lbv en Lbv-plus regeling en de voorwaarden op www.aanpakpiekbelasting.nl . Bekijk eventueel ook het beknopte overzicht Lbv/Lbv-plus .

VABIMPULS

VABIMPULS is een soort subsidie, echter niet uitgekeerd in geld maar in advies. De afkorting VAB staat voor Vrijgekomen Agrarische Bebouwing. Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant (die niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden) krijgen hulp om de stal of schuur een nieuw doel te geven. Ook sloop kan daarbij een overweging zijn. Een eigenaar kan maximaal voor € 4.300 aan advies uren krijgen.

VABIMPULS biedt de ondernemer veel persoonlijke aandacht en kijkt ook naar de omgeving van de ondernemer als het gaat om verandering van het landelijk gebied.

VABIMPULS - VABImpuls Provincie Noord-Brabant

Landbouw innovatie, subsidie

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op investeringen in landbouwbedrijven, ontwikkeling van kwaliteitslandbouwproducten of technische ondersteuning in de landbouwsector.

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen. Ook natuurlijke personen/particulieren kunnen aanvragen, mits zij deelnemen aan een samenwerkingsverband waarvan ten minste één rechtspersoonlijkheid bezit.

Voorwaarde voor subsidie is dat het project is gericht op innovatieve technieken, bedrijfssystemen en concepten voor bedrijfsvoering, ketensamenwerking en vermarkting, die zich lenen voor grootschalige toepassing of samenwerkingsverbanden en die nu nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector:

Bij het project is sprake van innovatieve technieken of bedrijfssystemen of samenwerkingsverbanden die nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector.

Aangetoond dient te worden dat het project voldoende draagvlak heeft binnen de landbouwsector en een reële slagingskans.

Landbouw innovatie, subsidie - Provincie Noord-Brabant

MGAB

De Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (MGAB) loopt via provincies. Met de regeling kunnen provincies bedrijfslocaties van veehouders die vrijwillig willen stoppen aankopen of via een subsidie laten beëindigen.

De regeling is aanvullend op de landelijke beëindigingsregelingen Lbv en de Lbv-plus. Voor veehouderijen die niet bediend kunnen worden met deze landelijke beëindigingsregelingen, kan de MGAB dus een optie zijn. Zo is de regeling ook voor bedrijven met andere diersoorten met een hoge stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden. Bijvoorbeeld konijnen-, geiten- en schapenhouderijen. Bij de MGAB zijn naast een minimale stikstofdepositie op overbelaste natuur, de regionale doelen voor water, natuur en klimaat van belang. Op basis daarvan kijkt de provincie doelgericht op welke manier de stikstofneerslag op kwetsbare natuur verlaagd kan worden.

De regeling is momenteel in ontwikkeling. Het Rijk bekijkt hierbij hoe de regeling een aanvulling kan zijn op de LBV en de LBV-plus. Zo wil het Rijk de regeling ook beschikbaar stellen voor agrarische bedrijven met andere diersoorten. De verwachting is dat eind 2023 de regeling gepubliceerd is. 

Boerderijenfonds

Het Boerderijenfonds is een landelijk stimuleringsfonds dat projecten ondersteunt waarbij agrarisch erfgoed een nieuwe bestemming krijgt, in combinatie met restauratie en verduurzaming. Eigenaren van historisch waardevolle boerderijen en bijgebouwen – dus niet alleen rijksmonumenten – kunnen een aanvraag indienen. Een belangrijk criterium om voor subsidie in aanmerking te komen, is dat de nieuwe bestemming maatschappelijke meerwaarde heeft. Dit betekent dat omwonenden, bezoekers, cliënten, etc. gebruik kunnen maken van de boerderij en dat het project op die manier bijdraagt aan een toekomstbestendig platteland. Eigenaren kunnen een subsidieaanvraag doen tot een maximumbedrag van € 250.000. 

De voorwaarden, overige criteria en meer informatie over de aanvraagprocedure zijn te vinden op boerderijenfonds.nl. Let op: de deadline voor aanvragen is 1 september 2024.