Vanaf september 2016 heeft de Participatieraad (opgericht in 2007) een andere naam gekregen: Adviesraad Sociaal Domein. De reden hiervoor is de in 2015 ingevoerde nieuwe wetgeving in het sociale domein.

Taakstelling

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning  (Wmo) ingevoerd als opvolger  van de Wmo uit 2007. Ook heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet die onder andere de oorspronkelijke Wet Werk en Inkomen opvolgt.  De gemeente heeft bij de uitvoering van deze drie wetten een beduidend grotere verantwoordelijkheid gekregen waarbij steeds het leidend principe is dat mensen zo lang mogelijk kunnen participeren in het normale maatschappelijk leven. De Adviesraad Sociaal Domein is het formele adviesorgaan van de gemeente in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De Adviesraad geeft het College van B&W en de Raad gevraagd en ongevraagd adviezen waarin zo goed mogelijk verwerkt is wat er onder de burgers leeft.

De Adviesraad Sociaal Domein werkt samen met beleidsmedewerkers van de gemeente en er zijn contacten met het Sociaal Team (voor Wmo-vragen) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (voor vragen rondom jeugd en gezin). 

Voor inwoners die langdurig zware zorg nodig hebben is er sinds 1 januari 2015 de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de opvolger van de AWBZ. De Wet Langdurige Zorg valt buiten het werkgebied van de Adviesraad.

Samenstelling

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit Alexander Steegh (voorzitter), Max van Hofweegen (secretaris), Tine Casimir (penningmeester) en de coördinatoren van de werkgroepen. De Adviesraad kent werkgroepen die de uitvoering in de gemeente van respectievelijk de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet kritisch volgen. Er vindt vanuit de werkgroepen regelmatig overleg plaats met de betreffende beleidsmedewerkers over onderwerpen die om zeer uiteenlopende redenen aandacht moeten krijgen. De werkgroepen worden geleid door de hiervoor genoemde coördinatoren en waarvan hieronder een overzicht is gegeven.

Werkgroepen Adviesraad Sociaal Domein

werkgroepcoördinatore-mailadres
Wet Maatschappelijke ondersteuningCintha Bax (a.i)cintha.bax1@gmail.com
ToegankelijkheidFriso Kraayvangerf.kraayvanger@icloud.com
Jeugd en GezinCintha Baxcintha.bax1@gmail.com
ParticipatieHans Tindemans 

Aan deze werkgroepen nemen, naast leden van de Adviesraad zelf, ook verschillende andere inwoners van de gemeente deel waarbij hun deskundigheid een waardevolle ondersteuning vormt. In totaal zijn er op dit moment 21 inwoners betrokken bij de werkzaamheden van de Adviesraad en de werkgroepen. Verschillende leden nemen deel aan de Adviesraad of werkgroepen vanuit een cliëntenorganisatie of maatschappelijke groepering. Zij kunnen van daaruit goed aangeven wat er bij burgers/cliënten leeft en kunnen aan hun eigen achterban informatie geven over hoe de Wmo en Jeugdwet functioneren in onze gemeente.

Activiteiten

Vanaf haar installatie in oktober 2007 (als Participatieraad) onderhoudt de Adviesraad Sociaal Domein intensief contact met beleidsambtenaren en wethouder(s) en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Burgemeester en Wethouders over zaken die onder de Wmo vallen en vanaf 1 januari 2015 ook onder de Jeugdwet en de Participatiewet. De Adviesraad adviseert of heeft geadviseerd over onder andere:

  • opzet en werkwijze van het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin
  • de wijze waarop door onze gemeente het beleid vorm wordt gegeven wat betreft de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening
  • meer specifieke onderwerpen zoals ondersteuning en zorg in de thuissituatie, huishoudelijke hulp, gehandicaptenbeleid, toegankelijkheid en vervoer.

Dit advies heeft steeds tot doel aan te geven hoe de gemeente haar inwoners, die hulp of ondersteuning nodig hebben, het best kan helpen. Adviezen kunnen door de Adviesraad zelf of door één of meer werkgroepen worden opgesteld maar gaan altijd via de Adviesraad naar het College.

E-mailadressen van de Adviesraad Sociaal Domein

  • Wilt u meer weten over de Adviesraad, haar doelstelling, activiteiten of werkwijze?
  • Heeft u ideeën, informatie of vragen, die u aan de Adviesraad wilt voorleggen?
  • Heeft u signalen die voor de Adviesraad van belang kunnen zijn?
  • Wilt u eventueel deelnemen aan één van de werkgroepen?

U kunt dan contact opnemen met een van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein: