Van 22 februari t/m 7 maart 2021 konden inwoners via het burgerpanel van de gemeente hun mening geven over de variantestudie/stedenbouwkundige verkenning voor een nieuw centrum van Heeze in de omgeving van het gemeentehuis.

Dit burgerpanelonderzoek is door 378 burgerpanelleden ingevuld. De antwoorden van de burgerpanelleden op de open en gesloten vragen zijn inmiddels verwerkt, geanalyseerd en samengevat. U vindt de pdf met de resultaten onderaan deze pagina.

Uit het onderzoek komt onder andere het volgende naar voren:

  • Variant Dorpsplein krijgt van het burgerpanel als gemiddeld rapportcijfer een 6,3, Brink een 6,1 en Kasteeltuin een 5,4.
  • Een groot deel van het burgerpanel geeft de voorkeur aan een voorplein dat gedeeltelijk parkeervrij is en waaraan terrassen liggen; 
  • Ook vindt een groot deel van het burgerpanel het belangrijk dat de evenementen in het gebied blijven;
  • Voor een woontoren is heel weinig draagvlak;
  • Het burgerpanel is verdeeld over de vraag of er appartementen en in het gebied moeten komen en zo ja hoeveel.

Parkeeronderzoek

Tijdens de eerdere bijeenkomsten die over centrumontwikkeling Heeze georganiseerd zijn, is parkeren een veelbesproken onderwerp. Om weloverwogen conclusies over dit onderwerp te kunnen trekken is een parkeeronderzoek uitgevoerd. In het najaar van 2020 zijn, vlak voor de aanscherping van Corona-maatregelen, parkeertellingen uitgevoerd in het centrumgebied. Onderaan deze pagina vind u een pdf met de uitkomsten van deze telling en een pdf met het advies dat is gegeven.

Vervolg

De uitkomsten van het burgerpanel- en parkeeronderzoek zijn op 22 maart met de gemeenteraad besproken. Afgesproken is dat, aan de hand van de onderzoeksresultaten, de komende maanden een stedenbouwkundige uitwerking voor de omgeving rond het gemeentehuis en een voorstel voor de parkeerinvulling in het centrumgebied opgesteld worden. Later dit jaar zullen we het stedenbouwkundig plan met u delen, en communiceren wat de vervolgstappen zijn. Als u op de hoogte gehouden wilt worden over de voortgang hiervan, stuur dan een mail naar r.lavrijsen@heeze-leende.nl. Berichten over de voortgang krijgt u dan voortaan toegestuurd.

Aanleiding: toekomstige invulling omgeving gemeentehuis

Gemeente Heeze-Leende wil van de omgeving van het gemeentehuis weer een levendig en toekomstbestendig centrum maken. De verkoop van het Zuidzorggebouw was aanleiding voor de gemeente om net wat verder te kijken dan alleen dat gebouw. Met de nieuwe eigenaar is afgesproken om te onderzoeken wat een goede invulling zou zijn van het gebied rond de gemeentehuistuin en -plein. Er is daarom een stedenbouwkundige verkenning gedaan naar mogelijke invullingen van het gebied. Daarvoor zijn 3 varianten opgesteld; in elke variant is telkens net op een andere manier invulling gegeven aan het gebied. Deze drie varianten zijn in het onderzoek voorgelegd aan inwoners om input op te halen over de wensen met betrekking tot de inrichting van het gebied.