Het complete verslag van de bijeenkomst Centrumontwikkeling Heeze afgelopen 4 maart.

1. Welkom

Peter Vertogen, voorzitter van de raadwerkgroep Centrumontwikkeling, heet de aanwezigen welkom. De gemeenteraad heeft een werkgroep voor de ontwikkeling van het centrum van Heeze. De werkgroep heeft deze bijeenkomst georganiseerd en is heel blij met de grote opkomst van inwoners die op veel verschillende manieren betrokken zijn bij het centrum.

2. Programma

Monique van Tuel, communicatieadviseur van de gemeente, licht het programma van de bijeenkomst toe.

3. Proces tot nu toe

Wethouder Toon Bosmans, portefeuillehouder Centrumontwikkeling, vertelt hoe we tot de kansenkaarten gekomen zijn. In het verleden zijn diverse plannen gemaakt die het verlevendigen van het centrum van Heeze tot doel hadden.

In Heeze staan de komende tijd diverse ontwikkelingen op stapel waardoor kansen ontstaan om het centrum anders in te richten en nog levendiger te maken. Denk aan de Albert Heijn die gaat verhuizen, de opening van de randweg en het Zuidzorggebouw waar een nieuwe bestemming voor gaat komen. Daarom is de gemeente een actiegerichte beweging gestart om deze kansen te grijpen. Dit noemen we de centrumontwikkeling

De gemeenteraad heeft in april 2019 een 10-puntenplan vastgesteld waarin ze de 10 doelstelling voor het centrum van Heeze bepaald heeft. Tijdens de zeer drukbezochte Roadshow op 10 oktober 2019 zijn aan de hand van deze doelstellingen kansen voor het centrum verzameld. Deze kansen zijn vertaald in een kansenkaart. Op 30 november 2019 zijn de concept kansenkaarten gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal opmerkingen gemaakt. Deze zijn grotendeels verwerkt in de definitieve kansenkaarten. Op 10 februari 2020 heeft de gemeenteraad de kansenkaart vastgesteld. De komende jaren wil de gemeente samen met de ondernemers, bewoners en gebruikers van het centrum aan de slag met deze kansen.

4. Kansenkaarten

Ron Lavrijsen, projectleider van Centrumontwikkeling Heeze, licht de kansenkaarten toe. Uit de ideeën die tijdens de roadshow genoemd zijn, zijn door Overmorgen de volgende breedgedragen (stedenbouwkundige) wensen gehaald:

 • Het hart van het centrum is het gebied van de vijfsprong (bij de Zwaan) tot het gemeentehuisplein.
 • Het vijfsprong is een horecaplein met een sterke binding met natuur. Het gemeentehuisplein is een horecaplein met een sterke binding met cultuur.
 • Het gebied tussen de vijfsprong en gemeentehuisplein is de winkelstraat. Winkels buiten dit gebied verplaatsen waar mogelijk naar dit gebied. De plek die dan vrijkomt kan dan omgevormd worden naar woonruimte.
 • De openbare ruimte in het gebied van de vijfsprong tot het gemeentehuisplein nodigt uit om in te verblijven;
 1. doorgaand verkeer heeft een andere route (randweg).
 2. door het weghalen van parkeerplaatsen langs weg, ontstaat ruimte voor meer groen.
 3. bestemmingsverkeer blijft zeer welkom, omdat dit bijdraagt aan de instandhouding van het voorzieningenniveau. De langsparkeerplaatsen zijn daarom ook alleen maar weg te halen als achter de winkels (de 2e lijn) genoeg parkeeralternatieven geboden worden.
 • Het gebied Strabrecht plein tot Vijfsprong wordt nog meer een aangename en groene toegangspoort voordat je in het hart van het centrum komt.
 • Ook het gebied van de Nieuwendijk en Jan Deckersstraat (tot aan gemeentehuisplein) moet een aangename en groene toegangspoort worden tot het hart van het centrum. Vooral de Nieuwendijk vraagt hiervoor een grondige aanpassingen van de gebouwen en de weg tot woonstraat. Inrichten tot woonstraat kan alleen als het doorgaand verkeer over een andere weg gestuurd kan worden. 
 • Dwarsverbindingen op het lint worden geaccentueerd. De achterliggende gebieden worden zo meer onderdeel van het centrum.

In de kansenkaarten zijn 49 projecten genoemd die aan deze wensbeelden bijdragen; 27 lange termijn projecten en 22 quickwins. Deze projecten zijn rijp en groen door elkaar. Een aantal projecten zijn al in voorbereiding, andere projecten kunnen realistisch gezien nog vele jaren duren.

5. Kansrijke projecten

De aanwezigen gaan in groepen uit elkaar om per groep te bepalen wat 3 meest kansrijke lange termijn projecten en de 3 meest kansrijke quickwins uit de kansenkaarten zijn.

Elke groep licht daarna toe welke 3 lange termijn projecten en 3 quickwins ze gekozen hebben en waarom. Dit leidt tot het volgende overzicht:

Lange termijn projecten

5x (door 5 groepen genoemd)

 • Invoeren blauwe zone. Toelichting: dit moet ervoor zorgen dat de parkeerplekken bij de voorzieningen gebruikt worden voor kortparkeren en de verder weg gelegen plekken voor langparkeren. De locatie van gymzaal Spoorlaan inrichten als langparkeerplek.
 • Ontwikkelen van een betere verbinding natuur-centrum. Toelichting: knooppuntennetwerk door het centrum laten lopen.

3x

 • Gemeentehuisplein ontwikkelen tot horecaplein met terrassen. Toelichting: dit zorgt ervoor dat het gebied ’s avonds ook levendig is. Zorg ervoor dat de vierkante meters  café en terras aansluiten bij de vraag. Lege terrassen dragen namelijk niet bij aan een levendig plein. Op het plein staat ook een kiosk.
 • Ontwikkelen Vijfsprong.
 • Verbeteren fietsverbinding met de Nieuwe Hoeven.

2x

 • Nieuwendijk omvormen tot woonstraat. Horeca en voorzieningen verplaatsen naar het gemeentehuisplein.
 • Centrum moet bereikbaar blijven met voldoende parkeerplaatsen binnen handbereik. Toelichting: deze parkeerplaatsen zijn mooie startpunten voor natuurbezoek. Een goede bewegwijzering is belangrijk.
 • Centreren winkelgebied. Toelichting: zorg ervoor dat de vierkante meters winkelruimte aansluiten bij de vraag. Tussen het gemeentehuisplein en de kerk zit ook een winkelcluster.

1x

 • Huisvesting voor starters bij het gemeentehuisplein.
 • Hotel bij Vangaelen in ere herstellen

Quickwins

5x

 • Meer groen in het centrum. Toelichting: kiezen voor groen dat een opgeruimd beeld geeft en geen belemmering vormt voor de Brabantsedag-parade.

4x

 • Meer fietsparkeerplekken
 • Verplaatsen parkeerplekken van voor- naar achterkant gemeentehuis.

3x

 • Tijdelijke invulling leegstand. Toelichting: biedt hiervoor als gemeente maximale ruimte in de regelgeving. Stel een regisseur aan die deze (tijdelijke) invulling verzorgt.
 • Handhaven

1x

 • Slagerij van Hooff stimuleren om te verplaatsen naar het winkellint.
 • Behouden karakteristieke gebouwen.
 • Vrachtwagenverbod invoeren

Algemene opmerking: welke visie/ambitie heb je; wil je een dorpse of stedelijke uitstraling? 3x werd aangegeven dat zij een dorpse uitstraling willen (behouden).

6. Vervolg

Wethouder Bosmans licht toe dat de gemeente een plan gaat maken voor het uitvoeren van de meest genoemde projecten. De gemeente houdt de aanwezigen hierover op de hoogte via de emailadressen waarmee men zich opgegeven heeft voor deze bijeenkomst.

7. Afsluiting

Peter Vertogen vraagt de aanwezigen hoe ze deze bijeenkomst ervaren hebben en sluit daarna de bijeenkomst.